IDEOLOGISKA GRUNDER
 
Jabboks Vad recovery utanför Hörby kan utifrån grundläggande filosofi, behandlingsmodell och organisationsform bäst beskrivas som ett miljöterapeutiskt behandlingshem. Vår behandling är ett livshanteringsprogram. På Jabboks Vad utgår vi ifrån att alla människor vill ha ett bra liv. Vi menar att detta bl.a innebär att våga möta sig själv, sina medmänniskor och det Liv som finns runt omkring oss. Jabboks Vad är ett behandlingskollektiv för män med missbruk eller kriminalitet som erbjuder hjälp att finna drogfrihet, trygghet och identitet men också med att finna ett socialt fungerade liv med bostad arbete och socialt nätverk som fungerar. Strategierna beträffande behandlingen bygger på tolvstegsprogrammet, Craig Nakkens tankar om missbrukarpersonligheter, Bergströms ideér om kriminalitet, kunskapssociologerna Peter Berger och Thomas Luckman´s forskning kring byte av livsuppfattningar samt ett ganska stort antal teologer. Tolvstegsprogrammets utgångspunkt är att man som missbrukare inte klarar av att hantera sitt liv. Man behöver hjälp att se in i sig själv för att upptäcka rädslor, destruktiva livsmönster och felaktiga livstolkningar. Framför allt måste den självupptagenhet som regerar hans liv och därmed förstör alla sunda relationer avslöjas.
  Craig Nakkens tankegångar om den missbrukarpersonlighet som vid missbruk utvecklas parallellt med det sanna jaget hjälper oss att vidga och fördjupa bilden av problemet. Precis som i tolvstegsprogrammet beskriver Nakken vägen ut ur missbruket som en jag-förnyelse. Kunskapssociologerna Peter Berger och Thomas Luckman menar att det är möjligt för en missbrukare att byta verklighetsuppfattning genom att bryta med och lämna de gamla destruktiva miljöerna med de där rådande tolkningsmodellerna, och ta sig in i nya miljöer med annorlunda tolkningsmodeller. Gunnar Bergströms tankar om kriminalitet som livsstil handlar om att skapa förutsättningar för ett alternativt sätt att uppfatta och tolka livet. Bergström menar att missbrukaren/den kriminelle måste utveckla en ny verklighetstolkning för att på så sätt skapa förutsättningar att byta livsstil. Inspirerade av den danske teologen KA Lögstrups livssyn menar vi att rehabilitering innebär en rehabilitering till vardaglighet. Lögstrup talar om det vanliga vardagliga livet som människans mötesplats med Gud. På denna vardagens yta är begrepp som ärlighet, ansvar och tillit viktiga.