METODER
   
  Vi tror att varje människa har sin egen naturliga rytm. Om vi vill utvecklas fysiskt, psykiskt och andligt, är det viktigt att anpassa sig till denna rytm. Den moderna människan, och kanske särskilt missbrukaren, har tendenser att utplåna och utjämna alla skillnader. I stället för att arbeta om dagen och sova om natten, gör vi inte längre någon skillnad mellan natt och dag. Därmed upplever vi livet som fattigt och det inte hela tiden levs på topp. Naturen kan lära oss mycket om respekten för den rätta rytmen. I naturen växer allt av inre kraft.
Arups gård där behandlingen äger rum är en utmärkt plats för varje gäst att hitta sin egen rytm, med naturen och djuren runt hörnet. Fasta tider av både arbete och vila, fysisk och andlig träning, gemenskap och ensamhet och så vidare. Ytterst tror vi att denna rytm är livets egen inneboende rytm. Hittar man denna rytm hittar man också harmoni och sinnesro till hjälp att stå fast och nykter genom såväl starka som svaga tider. Relationer, struktur och förutsägbarhet är grundstenar i vår behandlingsmodell. Strategierna från tolvstegsprogrammet och idén om missbrukarpersonligheten löper som en röd tråd i allt vi gör. Jabboks Vad har en tydlig inrikting på tolvstegsprogrammet, men en till stora delar annorlunda tillämpning av programmet än de tradionella s.k. Minnesotahemmen. Vi tror att våra gäster tillägnar sig programmet på bästa sätt genom egna känslomässiga upplevelser och genom en personligt upplevd process som måste få ta tid. I denna process ser vi också att de rutiner och aktiviteter som finns på Jabboks Vad har sin viktiga del. Vi menar att det för de flesta missbrukare är av största vikt att lära sig att inordna sig i av andra uppsatta rutiner. Det handlar om att hålla tider, att vara uthållig och engagerad i aktiviteterna , att förstå att om det skall fungera också efter behandlingstidens slut, så måste de ändringar i attityder, mål och värderingar kring vad problemen egentligen handlar om implementeras redan under behandlingstiden.
Stommen i programmet utgörs av 24 olika arbetsuppgifter relaterade till 12-stegsprogrammets första tre steg. Dessa arbetsuppgifter redovisas sedan vid schemalagda samtal mellan klient och kontaktperson varje vecka. Vissa av arbetsuppgifterna redovisas i grupp.
Vid sidan av och förutom dessa arbetsuppgifter påverkas förändringsprocessen av en rad andra faktorer. Det förs hela tiden samtal i olika former inklusive extern samtalsterapi i psykodynamisk form.
Miljön - i yttre och inre mening bidrar till förändring genom sina fasta strukturer, sin förutsägbarhet och sin inkluderande atmosfär.
Föreläsningar och grupper, om droger, kriminalitet och drogrelaterade beteenden och om alternativa sätt att förhålla sig till levandet och samhället, bidrager på sitt vis.
Och det fysiska arbetet på gården med djur, skog och byggnadsunderhåll, gör att många av våra gäster finner ro och mening i sin vardag under behandlingstiden.
Personalens engagemang och kunskap i den kollektiva form som behandlingen genomförs i är viktig som processpådrivare. Vi talar om medlevarskap och menar med detta att vi delar våra gästers vardag i glädje och sorg och använder oss själva och vår egen erfarenhet som rollfigurer.